BÀI 16. TÌM ĐIỀU KIỆN THAM SỐ CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT


II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho hàm số f(x) = (a + 1)x2 – 2(a – 1)x + 3a – 3

Tìm các giá trị của a để:

Bài 2. Tìm m để BPT : (m2 -1)x2 + 2( m + 1)x + 3 > 0 có tập nghiệm là R.

Bài 3. Tìm k để với mọi x ta có: 

Bài 4. Tìm m để hệ phương trình : (m2 + 3 + 4)x2 + 2(m – 1)x + 7m – 9 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

Bài 5. Tìm m để hai nghiệm của PT : (m -1)x2 – ( m – 5)x + m – 1 = 0 là nghiệm của BPT  x2 – x – 6 < 0

Bài 6. Tìm m để BPT

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tìm m để với mọi x: 

Bài 2.

c. Tìm mọi giá trị của p sao cho tập nghiệm của BPT (q – x2)(q + 2x – 8) < 0 không phải là tập con của BPT x2 ≤ 4.

ĐS : q ≤ 0 ; q ≥ 12.

d. Tìm m để BPT vô nghiệm: (2m2 + m – 6)2 + (2m – 3)x – 1 > 0

ĐS : -5/6 ≤ m < 3/2

Bài 3.

Tìm m để một số thực bất kỳ đều là nghiệm của ít nhất một trong hai phương trình sau :

ĐS : 0 < m < 1

Bài 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *