TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

1. Tích vô hướng của hai vectơ

  • Định nghĩa:     

Đặc biệt:  
    

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. (B1 – SGK HH10) Cho tam giác ABC vuông cân có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng:


Bài 2. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng:


Bài 3. (B2 – SGK HH 10) Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA= a, OB = b. Tính tích vô hướng   trong hai trường hợp sau:

a. A và B cùng phía đối với O

b. A và B khác phía đối với O

Bài 4. Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, AC = 8.


Bài 5. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính giá trị các biểu thức sau:


Bài 6. Cho hai điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AM và BN.


BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Tính các tích vô hướng:


Bài 2. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính giá trị các biểu thức sau:


Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 2, BC = 4, CA = 3.


Tìm Hiểu Thêm:  Bài 1. Phản ứng oxi hóa khử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *