TẬP CON – TẬP HỢP BẰNG NHAU.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong  bài giảng như:

  + Tập hợp rỗng

  + Tập con.

  + Tập hợp bằng nhau.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 9 bài tập về các dạng toán tập con – tập hợp bằng nhau được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Tập Con – Tập Hợp Bằng Nhau.

*** Qua bài giảng này, các bạn sẽ hiểu được thế nào là tập hợp con, tập hợp bằng nhau và phương pháp giải các bài tập về tập con và tập hợp bằng nhau. Đây là vấn đề trọng tâm trong chương 1 sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi giữa kỳ.


Bài tập
1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1:(ĐC) Trong  các tập hợp sau, tập hợp nào là con của tập hợp nào.

B = { x R| 2x2 – 7x + 3 = 0 }

C = { x  N| x < 3}

D = { x  Q| x > 0}

E = R.

Bài 2:(B2 – SGK)

Trong hai tập hợp A,B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp còn lại?Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a.  A là tập hợp các hình vuông, B là tập hợp các hình thoi.

b.  A = {n  N/ n là ước chung của 24 và 30 }

B = {n  N/ n là ước chung của 6}

Bài 3:(B3 – SGK)

Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp sau:

a.  A = {a; b}                         b. B = {0, 1, 2}

Bài 4:(ĐC) Tìm tất cả tập hợp x sao cho : {1,2}  {1, 2, 3, 4}.

Bài 5:(ĐC) Xét quan hệ (con, bằng nhau ) của các tập hợp sau:

A = { x  N| 0 < x <  3 }

B = { x  R| x2 – 3x + 2 = 0}

C = { x  Z| x2<  2 }

D = { x  Z| x<3}

Bài 6:(ĐC) Cho tập hợp    

a.  Liệt kê các phần tử của tập hợp A

b. Liệt kê tất cả các tập con của A có:

. Ba phần tử

. Hai phần tử

. Không quá một phần tử


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:  {a , b, 3, 4}

Bài 2. Tìm tất cả các tập con của tập   có 3 phần tử

Bài 3. Cho 2 tập hợp A ={1 , 2,  3, 4, 5}  và B ={1 , 2}.

Tìm tất cả các tập hợp X thỏa mãn điều kiện: B  A


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *