SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

1. Bài giảng

– sự nở dài

– sự nở khối

Định nghĩa

Công thức nở khối

Ứng dụng: khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt, lợi dụng sự nở vì nhiệt.

2. Bài tập

Với 6 bài tập tự luận về Sự nở vì nhiệt của vật rắn được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *