Bài 5. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

       Tính kim loại và tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

       Vậy theo chiều tăng dần của điện tích hat nhân, “hoá trị cao nhất của một nguyên tố đối với oxi, hoá trị đối với hidro cũng biến thiên tuần hoàn.

       Tính axit và tính bazơ của các oxit và hidroxit biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

       Định luật tuần hoàn:

 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là một công trình nghiên cứu tuyệt vời, nó phản ánh khá đầy đủ cấu tạo, bản chất, hoá tính, lí tính, hoá trị….của mọi nguyên tố và các hợp chất quan trọng của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *