PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Phương trình trạng thái khí lí tưởng

– Quá trình đẳng áp.

– Độ không tuyệt đối.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 11 bài tập tự luận và các câu trắc nghiệm lý thuyết về phương trình trạng thái khí lí tưởng được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Phương trình trạng thái khí lí tưởng.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương trình trạng thái khí lí tưởng, quá trình đẳng áp,  độ không tuyệt đối và các bài tập về phương trình trạng thái khí lí tượng. Đây là dạng bài tập tổng hợp có trong các đề thi.

Bài tập 1

Bài 1: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A.  pV~ T

B. pV/T = hằng số

C. P1V1 /T1 = p2 V2/T2

D. pV/T = hằng số

Bài 2: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp ?

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.

C. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

D. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

Bài 3: Đường nào sau đây biễu diễn đường đẳng áp

A. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ trong hệ (p,V)

B. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ trong hệ (V,T)

C. Đường hyperbol.

D. Đường thẳng song song với trục Op


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Bài 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40cm3 khí hydro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn

ĐS: 36cm3

Bài 2: Một khối khí ở 770C choán một thể tích bao nhiêu nếu ở 270C có thể tích 6l trong điều kiện áp suất không đổi

ĐS: 7 lít

Bài 3: Hỏi nhiệt độ ban đầu của khí là bao nhiêu nếu khí nung nóng thêm 3K thì thể tích tăng thêm 1%  thể tích ban đầu bết áp suất không đổi

ĐS: 270C

Bài 4: Nếu thể tích của một lượng khí giảm 1/10 thì áp suất tăng 1/5 so với áp suất ban đầu và nhiệt độ tăng thêm 160C. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí

ĐS:200K

Bài 5: Ở nhiệt độ O0C dưới áp suất 1atm khối lượng riêng chất khí là D0. Hỏi ở nhiệt độ 270C áp suất 2atm khối lượng riêng của chất khí bằng bao nhiêu

ĐS: 1,82D0

Bài 6: Một chất khí có khối lượng 1g ở nhiệt độ phòng 270C dưới áp suất 0,5atm có thể tích là 1,8lit1. Hỏi khí đó là khí gì.

ĐS: khí nito

Bài 7: Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi phanxipang cao 3140m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn( áp suất 760mmHg, nhiệt độ O0C) là 1,29kg/m3

ĐS: 0,75.kg/m3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *