BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Nhận xét:

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Nhận xét:

Các trường hợp đặc biệt:

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Lập PTTQ, PTĐC (nếu có) của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTPT 

Bài 2. Lập PTTQ, PTĐC (nếu có) của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTPT

Bài 3. Lập PTTQ, PTĐC (nếu có) của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTPT

Bài 4. Lập PT theo hệ số gốc, PTTQ, PTĐC (nếu có) của các đường thẳng đi qua điểm M và có hệ số góc k:

a. M(–2; 1), k = –2                                                     b. M(–1; 4), k = 2              

c. M(3; 2), k = 1

Bài 5. Lập PT theo hệ số gốc, PTTQ, PTĐC (nếu có) của các đường thẳng đi qua điểm M và có hệ số góc k:

a. M(–1; –5), k = –2                                                   b. M(2; –4), k = 0              

c. M º O(0; 0), k = 2

Bài 6. Lập PTTQ của các đường thẳng đi qua hai điểm A, B:

a. A(–2; 4), B(1; 0)                                                    b. A(4; 0), B(3; 0)              

c.  A(0; 3), B(0; –2)       

Bài 7. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng d:

Bài 8. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d:

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng d:

     

Bài 2. Viết PTTS, PTCT (nếu có), PTTQ của các đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d:

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *