PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

  + Phương pháp giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 5 bài tập về phương trình chứa giá trị tuyệt đối được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình chứa giá trị tuyệt đối, phương pháp giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối. Đây là những kiến thức cơ bản, là nền tảng để giải các bài tập về phương trình trong chương trình toán lớp 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *