PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn.

  + Một vài trường hợp đạc biệt.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 6 bài tập bao gồm hai dạng toán về phương trình bậc hai được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về phương trình bậc hai:

 + Dạng 1: giải và biện luận phương trình bậc hai.

 + Dạng 2: chứng minh.

Đây là dạng toán quan trọng, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *