PHÂN TÍCH MỘT VECTO THÀNH HAI VECTO KHÔNG CÙNG PHƯƠNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

PP: Sử dụng định lý mọi vectơ đều phân tích được thành 2 vectơ không cùng phương.

Sử dụng quy tắc tam giác, quy tắc hình bình hành trong phép cộng vectơ, quy tắc 3 điểm trong phép trừ 2 vectơ

II. PP GIẢI BÀI TẬP

B1 (B2-SGK) Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC.Hãy phân tích các vectơ AB, BC, AC theo 2 vectơ  .

B2 (B3-SGK). Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC, lấy một điểm M sao cho vectơ MB = 3 MC. Hãy biểu diễn vectơ AM theo hai vectơ  .

B3. Cho tứ giác ABCD, trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho:
 

Hãy phân tích vectơ MN theo hai vectơ  .

B4. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho . K là trung điểm của MN. Chứng minh:

B5. Cho hình bình hành ABCD, đặt  .Gọi I là trung điểm của CD, G là trọng tâm của tam giác BCI. Phân tích các vectơ

B6. Cho lục giác đều ABCDEF. Phân tích các vectơ 

B7. Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm trên cạnh BC sao cho MB = 3MC

a.   .

b. Gọi N là điểm trên cạnh CD thỏa ND = 2 CN. Tính các vectơ

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

B1. Cho hình thang OABC, AM là trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ  theo các vectơ  .

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

B2. Cho DABC. Gọi A1, B1, C1 lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.

a. Chứng minh:  .

b. Đặt 

B3. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O.

a. Biễu diễn  

b. Biễu diễn  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *