Bài 5

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

 Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Hoá học hiện đại căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử chỉ chia các phản ứng thành hai loại:

– Phản ứng oxi hoá khử (redox).

– Phản ứng không oxi hoá khử (noredox).

I. Các dạng phản ứng oxi hóa-khử

1. Phản ứng hóa hợp: Các phản ứng hóa hợp trên đều là phản ứng oxi hóa khử trong đó kim loại là chất khử vì nó có khuynh hướng cho các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng, phi kim là chất oxi hóa vì nó có khuynh hướng nhận electron.

2. Phản ứng thế: Vậy nói chung các phản ứng thế đều là phản ứng oxi hóa khử vì có làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

3. Phản ứng phân hủy: phản ứng nhiệt phân

Lưu ý: Phản ứng oxi hóa khử còn có thể xảy ra trên cùng một nguyên tố nhưng có số oxi hóa khác nhau và ta gọi đó là phản ứng tự oxi hóa khử.

II. PHẢN ỨNG KHÔNG OXI HÓA KHỬ (Noredox)

Phản ứng không oxi hóa khử là phản ứng không làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

1. Phản ứng trung hòa: là phản ứng giữa một chất có tính axit và một chất có tính bazơ.

2. Phản ứng trao đổi: là phản ứng mà trong đó các chất trao đổi thành phần phân tử cho nhau.

III. Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

Nói chung các phản ứng hóa học có thể hấp thụ năng lượng nhiệt của bên ngoài hay phát ra năng lượng nhiệt cho bên ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *