ÔN TẬP – KIỂM TRA CHƯƠNG 2

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về mệnh đề và tập hợp, tập hợp các dạng
toán để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương Mệnh đề – tập hợp.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

Giải đề kiểm tra mẫu do Cadasa.vn tổng hợp để học sinh luyện tập,
khái quát lại những kiến thức đã học trong chương 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *