Ôn tập  HKII – Test Yourseft F

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 15 đến bài 16 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

IV. Writing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *