Ôn tập giữa HKII – Test Yourseft E

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 12 đến bài 14 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

IV. Writing

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 11. Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *