Ôn tập giữa HKI – Test Yourseft B

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 1 đến bài 3 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

IV. Writing

Tìm Hiểu Thêm:  Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.Momen lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *