BÀI 9. NHỊ THỨC BẬC NHẤT VÀ ỨNG DỤNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II.  BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Xét dấu của các biểu thức sau:

Bài 2. Xét dấu của các biểu thức sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau:

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

a. (x – 2)(3x + 1) > 0

b. (7 – 4x) (2x – 6) < 0

c. 6x (3 – x) > 0

Bài 5. Giải các bất phương trình sau :

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải bất phương trình :

HD: có thể xét dấu từng biểu thức trong trị tuyệt đối hoặc vẽ đồ thị

ĐS: -3 < x < 3

Bài 2. Giải các bất phương trình sau :

Bài 3. Giải các bất phương trình

Bài 4. Giải các bất phương trình sau :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *