HÀM SỐ THỰC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Định nghĩa hàm số thực.

  + Các tính chất tổng quát của hàm số thực.

  + Các phép tính về hàm số.

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Vấn đề: Hàm Số Thực

***
Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các khái niệm về hàm số
thực, các tính chất tổng quát của hàm số thực như: hàm giảm, hàm tăng,
hàm chẳn, hàm lẻ,……và một số phép tính hàm số thực. Những kiến thức này
sẽ có trong nội dung ôn thi cuối học phần của chương trình toán cao cấp –
A1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *