HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 9

LUYỆN TẬP CHƯƠNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài học này nhằm ôn tập lại kiến thức của chương 6: NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH  – chương trình hóa học lớp 10:
+ Tính chất của các đơn chất của oxy và lưu huỳnh.
+ Tính chất của các hợp chất của oxy và lưu huỳnh.

Phần bài tập áp dụng: Gồm 11 bài tập mục đích là tổng kết toàn bộ kiến thức của chương 6: NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH – chương trình hóa học lớp 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *