BÀI 9

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Bài giảng gồm hai phần:

A. Tổng kết kiến thức của chương 5

– Củng cố kiến thức về cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxy hóa của các nguyên tố trong nhóm VIIA. Halogen, tính chất các hợp chất của Halogen với H, các hợp chất chứa oxy quan trọng của clo, điều chế các Halogen.

– So sánh rút ra quy luật về sự biến đổi tính chất các Halogen và hợp chất của chúng.

Đặc biệt là hóa tính của các nguyên tố nhóm Halogen thông qua các cặp oxy hóa khử:  tính oxi hóa của nguyên tử halogen và tính khử của anion halogen.

B. Luyện tập

Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài toán hóa theo phương pháp giải nhanh và trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

Bài tập 1

Câu 1. Cho 3,584 lít khí Cl2 (đktc) sục vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời hai muối KI 1M và NaBr 0,8M. Đến khi phản ứng xảy hoàn toàn, ta đun khan dung dịch rồi nung nóng thu được m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm hai khí Cl2 và F2 có tỉ khối so với H2 bằng 28,9, sục vào 500 ml dung dịch KBr 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, đun khan dung dịch thu được m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Chia một dung dịch nước brom màu vàng thành hai phần bằng nhau. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không màu đi qua phần 2 thì dung dịch sẫm màu hơn.

Hãy cho biết khí A, khí B có thể là những khí gì? Viết các phương trình hóa học.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra khí nitơ có lẫn tạp chất sau đây không?

  a. Clo            b. Hidro clorua.
Hãy viết các phương trình hóa học.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Cho các dung dịch axit HX thì dung dịch có tính axit mạnh nhất là:

A. Dung dịch HI.           B. Dung dịch HF. 

C. Dung dịch HCl.        D. Dung dịch HBr
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *