Chương 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 1. LIÊN KẾT ION

Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh

Nội dung bài giảng:

1. Nguyên tắc liên kết giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử (hay giả thuyết Kossel và qui tắc bát tử).

2. Sự hình thành ion, khái niệm ion âm, ion dương.

3. Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion tích điện ngược dấu.

4.  Khái niệm điện hóa trị.

Liên kết ion thường là liên kết giữa các nguyên tử nguyên tố phi kim với các nguyên tử nguyên tố kim loại. Các nguyên tử kim loại (có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng) có độ âm điện nhỏ, dễ mất electron tạo ra ion dương (cation). Các nguyên tử phi kim (có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng) có độ âm điện lớn, dễ nhận electron để tạo ra ion âm (anion). Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *