LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TẮC CỦA ELIP

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết lập phương trình chính tắc của elip

         –       Các định nghĩa.

         –       Phương trình
chính tắc của elip.

         –       Hình dạng của
elip.

       + Tọa độ các đỉnh.

       + Độ dài các trục.

       + Tâm sai.

       + Hình chữ nhật cơ sở.

       + Phương trình các đường chuẩn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài
tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm
thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *