Bài 1

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN & BÀI TẬP ÁP DỤNG

 

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  A. Khái quát về nhóm Halogen

  – Các nguyên tố thuộc nhóm halogen và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

– Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng của nguyên tử của các nguyên tố halogen, cấu tạo phân tử của các nguyên tố halogen.

– Tính chất hóa học, vật lí cơ bản của các nguyên tố halogen. Nguyên nhân làm cho tính chất hóa học của các nguyên tố halogen biến đổi có qui luật.

B. Bài tập áp dụng: Gồm 9 bài tập tự luận và trắc nghiệm.

Bài tập 1

Câu 1. Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố
A. F, Cl, Br, I.                B. Cl, Br, Fe, I.             
C. Cl, S, P, Si.  D. O, S, Cl, N.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Nhóm halogen là nhóm
A. Kim loại kiềm.                       B. phi kim điển hình.      C. Khí hiếm.                  D. kim loại kiềm thổ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của 4 halogen có dạng:
A. ns2np3nd2.                             B. ns2np3.                                  C. ns1np3nd3.                D. ns2np5.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4.  Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là

A .  liên kết cộng hoá trị có cực.                                    B . liên kết ion. 
C .  liên kết cộng hoá trị không cực.                               D . liên kết cho nhận.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố nhóm halogen là:

A. Tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1.    
B. Tính khử mạnh và có số oxi hóa -1.
C. Tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1, 0, +1, +3, +5,+7.                              
D. Tính chất khử mạnh và có số oxi hóa -1, +1, +3, +5,+7.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố halogen tăng dần theo thứ tự:

A. F < Br < Cl < I.                      B. I < Br < Cl < F.          C. F < Cl < Br < I.          D. I < Cl < F < Br.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. So sánh cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố flo, clo, brom và iot.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 8

Câu 8. Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học. Giải thích?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 9

Câu 9. Vì sao trong các hợp chất nguyên tố flo luôn luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có số oxi hóa dương.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *