KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết phương trình

           –       Phương trình 1 ẩn.

           –       Điều kiện của phương trình.

           –       Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng

           –       Phương trình có chứa tham số

           –       Phương trình tương đương.

           –       Phép biến đổi tương đương.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *