HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 7
HỢP CHẤT CÓ OXY CỦA LƯU HUỲNH SO2 và SO3

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Đây là bài học về các hợp chất có oxy của lưu huỳnh là Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.
Nội dung của bài học về tính chất lí học, hóa học, ứng dụng và cách điều chế của Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.
Phần bài tập áp dụng là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 13. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *