BÀI 4

HIDROCLORUA – AXIT CLOHIDRIC & BÀI TẬP

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Người ta chỉ có thể điều chế gián tiếp các oxit clo, sau đó cho các oxit clo hóa hợp với nước ta được các axit tương ứng.

Qua bài học này các bạn học sinh biết được:

– Công thức, tên gọi một số oxit  và axit có oxy của clo, quy luật biến đổi tính oxy hóa và độ bền các hợp chất  chứa oxy của clo, ứng dụng, cách điều chế một số hợp chất quan trọng như nước Gia-ven, muối clorat, clorua vôi… Từ đó hiểu được tại sao clo có số oxy hóa dương, tính chất chung của các hợp chất chứa oxy của clo là tính oxy hóa.

B. Bài tập áp dụng

7 bài tập áp dụng với nhiều câu hỏi giúp các bạn củng cố kiến thức đã học trong bài.

Bài tập 1

Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.
C. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi (CaOCl2) không phải là muối.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Nước Gia ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O.                    B. NaCl, NaClO, H2O.
C. NaCl, NaClO3, H2O.               D. NaCl, NaClO4, H2O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc, ta có thể điều chế được nước Gia ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a. Cl2   +   H2O   →     HCl  +  HClO

b. CaOCl2  +  HCl  →    CaCl2  +  Cl2  +  H2O

c.  Cl2   +   KOH      KCl  +  KClO3  +  H2O

d. HCl  +  KClO3   →       KCl  +  Cl2  +  H2O

e. NaClO  +   CO2  +  H2O    NaHCO3  +   HClO

g. CaOCl2      →     CaCl2  +   O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử. Hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit (CaO), nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 gam clorua vôi.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Chất KClO4 có tên là
A. kali clorat.          B. kali clorit.         C. kali hipoclorit.         D. kali peclorat.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất: Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *