Bài 5. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

– Giúp học sinh nắm vững định nghĩa hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất theo nguyên liệu hay theo sản phẩm.

– Hiệu suất của một phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc điều kiện gây phản ứng (nhiệt độ, áp suất, xúc tác, thời gian và tỉ lệ pha trộn các nguyên liệu) chứ hoàn toàn không phụ thuộc khối lượng m, số mol n và thể tích V của nguyên liệu đem ra gây phản ứng.

Một số bài tập áp dụng tính hiệu suất phản ứng đã được ra thi trong phương pháp trắc nghiệm và giải bằng nhiều cách để học sinh có thể chọn cách giải nhanh nhất.

 Hiệu suất phản ứng luôn luôn tính theo nguyên liệu quí hiếm, nguyên liệu không quí hiếm có thể cho dư.

Bài tập 1

Bài tập áp dụng
 Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và H2. Tỉ khối của X so với H2 = 3,6.
1.% theo số mol của N2 và H2 theo thứ tự là:
 A. 20%  và 80%.                B. 33,33% và 66,67%.             C. 25%  và 75%.               D. 40% và 60%.
2. Thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 với hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 =  4. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3
A. 20%;                     B. 45%;                        C. 25%;                      D. 50% .
(Đề thi ĐH khối A- 2010)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *