HIỆU CỦA HAI VECTO

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Vectơ đối của  là vectơ  sao cho . Kí hiệu vectơ đối của .
  • Vectơ đối của .

Định nghĩa hiệu của 2 vectơ:

Hiệu của hai vecto , ký hiệu  , là tổng của vecto  và vecto đối của vecto , tức là 

Phép lấy hiệu cuả 2 vecto gọi là phép trừ vecto.

Qui tắc ba điểm: với ba điểm O, A, B tùy ý, ta có: .

II. PP GIẢI BÀI TẬP

Dạng toán. Xác định hiệu của 2 vectơ

B1. Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

B2. Cho hai điểm A, B phân biệt

a. Tìm tập hợp điểm O sao cho 

b. Tìm tập hợp điểm O sao cho 

B3. (B1-SGK).Cho hai vectơ  và cùng phương. Xác định 

B4. Cho ba vectơ  . Hãy dựng vectơ m thỏa .

B5. Cho hình bình hành ABCD. CMR                                                            

B6. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F bất kỳ. CMR: 

 (đpcm)

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

B1.Cho tứ giác ABCD. Tìm các vectơ sau:

a. AB – AD + DC – DB

b. BA – BC + CD – CA

B2. CMR:   khi và chỉ khi trung điểm của 2 đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *