HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 6
HIDRO SUNFUA & BÀI TẬP

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Bài học gồm 2 phần:
A. Khí Hidro sunfua H2S:
– Tính chất lí học và trạng thái thiên nhiên của Hidrosunfua H2S: là khí không màu, độc, dễ cháy, với hàm lượng tương đối thấp cũng có thể gây nguy hại rất lớn.
– Tính chất hóa học: Hidrosunfua H2S có tính axit yếu, tính khử mạnh.
– Tính chất của muối sunfua.
B. Bài tập ứng dụng:
6 bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm củng cố kiến thức của bài học về khí Hidrosunfua H2S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *