BÀI 3

HIĐROCLORUA – AXIT CLOHIDRIC & BÀI TẬP

 

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Bài giảng gồm 2 phần:

  A. Hidroclorua – Axit Clohidric:

Một trong những hợp chất quan trọng của clo là Hidroclorua – Axit clohidric.

Bài giảng cung cấp cho các bạn

– Biết cấu tạo phân tử, tính chất vậy lý, tính chất hóa học của hidroclorua và axit clohidric, nguyên tắc điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất và ứng dụng của một số muối clorua, nhận biết ion clorua.

– Hiểu tính chất hóa học của HCl là tính axit mạnh và tính khử , trong đó tính axit là do ion H+ gây ra.

– Phân biệt được dung dịch HCl, muối clorua với dung dịch axit và muối khác.

B. Bài tập áp dụng

Bài tập 1

Câu 1. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohiđric để làm thí dụ:

a. Đó là những phản ứng oxi hóa khử.
b. Đó là phản ứng không oxi hóa khử.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Có các chất sau: axit sunfuric đặc (H2SO4(đặc)), nước (H2O), kali clorua rắn (KCl).
Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế hiđro clorua.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu.                                        B. Fe, CuO, Ba(OH)2.

C. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2.                               D. AgNO3 (dd), MgCO3, BaSO4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba hợp chất khác nhau.
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Phản ứng được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm là

A. H2S + Cl2    →   2HCl + S

B. CH4 + 2Cl2        C + 4HCl

C. H2 + Cl2  2HCl

D. NaClrắn + H2SO4đặc  NaHSO4 + HCl


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *