HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 

 

II. PP GIẢI BÀI TẬP


III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Bài 3. Cho ba điểm A(1; –3), B(3; 2), C(–3; –2).

 a. Tìm toạ độ điểm D là điểm đối xứng của A qua B

 b. Tìm điểm M chia đoạn BC theo tỉ số k = -2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *