BÀI 10 : HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 – ĐỐI XỨNG LOẠI 2

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giải các hệ pt sau đây


a. Giải hệ phương trình với m = -1

b. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *