BÀI 9: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI XỨNG LOẠI 1

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giải các hệ phương trình :

a. Giải hệ với m = 26

b. Xác định m để hệ vô nghiệm

c. Xác định m để hệcó nghiệm duy nhất

III.BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *