BÀI 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA 1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Dạng 1: giải hệ pt gồm 1 phương trình bậc nhất và 1 phương trình bậc hai 2 ẩn

Bài 1. 

Bài 2.   

Bài 3. 

Bài 4. 

Bài 5. 

Bài 6. 

a. Giải hệ phương trình với m = 3

b. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *