BÀI 12.  HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các hệ bất phương trình sau:

                  

Bài 2. Giải các hệ bất phương trình sau:

                 

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình sau:

Bài 4. Tìm các nghiệm nguyên của các hệ bất phương trình sau:

Bài 5. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải hệ bất phương trình sau:

Bài 2. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *