BÀI 20. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các bất phương trình sau: 

Bài 2. Giải các bất phương trình sau: 

Bài 3. Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm: 

Bài 4. Giải các hệ bất phương trình sau: 

Bài 5. Giải các hệ bất phương trình sau:

               

Bài 6. Tìm m để hệ bất phương trình sau là vô nghiệm: 

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các hệ bất phương trình sau:

Bài 2. Giải các hệ bất phương trình sau

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *