HÀM SỐ – TÍNH CHẲN LẺ CỦA HÀM SỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập xác định hàm số.

  + Cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 6 bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số – Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số.

*** Qua bài học này, giúp các bạn nhớ lại các kiến thức về tập xác định và phương pháp tìm tính chẵn lẻ của hàm số. Những kiến thức này là nền tảng để giải các bài tập về khảo sát hàm số trong chương trình toán lớp 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *