HÀM SỐ BẬC NHẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Hàm số bậc nhất.

  + Hàm số hằng.

  + Hàm số chứa trị tuyệt đối.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 6 bài tập về hàm số bậc nhất được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Nhất.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng của hàm số bậc nhất và phương pháp giải một số bài tập hàm số bậc nhất. Đây là dạng toán quan trọng có trong các đề kiểm tra và đề thi học kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *