BÀI 17. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải và biện luận bất phương trình :

Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

 (m – 1)x2 – mx + 2 < 0

Bài 3.

Bài 4.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải và biện luận các bất phương trình sau: x2 – mx + m + 3 > 0

Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải và biện luận các bất phương trình sau: mx2 – 2x + 4 > 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *