BÀI 15. GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các bất phương trình :

Bài 2. Giải các BPT sau:

Bài 3. Giải bất phương trình : 

Bài 4. Giải các bất phương trình :

Bài 5.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các BPT sau : 

x(x – 1)(x + 2)(x – 3) <0

Bài 2. 

Bài 3.

Bài 4.

Bài 5.  Giải các bất phương trình sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *