GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI  : ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

Bài 1 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định   theo tính đúng sai của mệnh đề A.


Bài 2 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A => B ? Nếu A=>B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không? Cho ví dụ minh hoạ.


Bài 3 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Thế nào là hai mệnh đề tương đương?


Bài 4 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Nêu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.


Bài 5 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh hoạ các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Bài 6 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Nêu định nghĩa [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b); (a; b], (-
¥; b], [a; +¥). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng.

 

Bài 7 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng?
Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

 

Bài 8 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P Q với
a) P: “ABCD là một hình vuông”.
    Q: “ABCD là một hình bình hành”
b) P: “ABCD là một hình thoi”
    Q: “ABCD là một hình chữ nhật”


Bài 9 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:
A là tập hợp các hình tứ giác
B là tập hợp các hình bình hành
C là tập hợp các hình thang
D là tập hợp các hình chữ nhật
E là tập hợp các hình vuông
G là tập hợp các hình thoi


Bài 10 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau

a)     A={3k-2 | k=0, 1, 2, 3, 4, 5}

b)    B={x  N | x 12}

 c)  C={ (-1)­n | n  N}

Bài 11 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Giả sử A, B là hai tập hợp số và x là một số đã cho. Tìm các cặp
mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau

Bài 12 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Xác định các tập hợp sau:

Bài 13 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị gần đúng a của   (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). Ước lượng sai số tuyệt đối của a.

Bài 14 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Chiều cao của một ngọn đồi là h = 347,13 m ± 0,2
m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.


Bài 15 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng?


Bài 16 – trang 26 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Bài 17 – trang 26 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Biết P  Q là mệnh đề
đúng. Ta có:
(A) P là điều kiện cần để có Q
(B) P là điều kiện đủ để có Q
(C) Q là điều kiện cần và đủ để có P
(D) Q là điều kiện đủ để có P


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *