GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI 5 :
SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

Bài 1 – trang 23 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Đề bài: Biết       
Viết gần đúng   theo quy tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Bài 2 –
trang 23 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Chiều dài của một cái cầu là ℓ = 1745,25 m ± 0,01
m.

Hãy viết số qui tròn của số gần đúng 1745,25.

Bài 3 –
trang 23 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

a) Cho giá trị gần đúng của π 
a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10
-10. Hãy viết số quy tròn
của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của
b và c.

Bài 4 – trang 23 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Để thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân)

a)    

b)    Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *