GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI 3 :
CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

Bài 1 – trang 15 – SGK – Lớp
10 – cơ bản
Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái (không dấu) trong câu “Có chí thì
nên”, B là tập hợp các chữ cái (không dấu) trong câu “Có công mài sắt có ngày
nên kim”.

Hãy xác định   , A B, B A


Bài 2 – trang 15 – SGK – Lớp
10 – cơ bản
Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp , A B
  trong
các trường hợp sau:

Bài 3 –
trang 15 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được
xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn
vừa học lực giỏi ,vừa có hạnh kiểm tốt . Hỏi :

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng
,biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt
?

b) Lớp 10B có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại
học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?


Bài 4 – trang 15 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Cho tập hợp A, hãy xác định 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *