GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI 2: TẬP HỢP

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

Bài 1 – trang 13 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

a)     Cho A = {x  N | x < 20 và x chia hết cho 3}

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.
Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.
c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m60.


Bài 2 – trang 13 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp còn lại?

a)     A là tập hợp các hình vuông

B là tập hợp các hình thoi

b)    A = {x  N| n là một ước chung của 24 và 30 }

       B= {x  N| n là một ước của 6}


Bài 3 –
trang 13 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:
a) A = {a, b}.
b) B = {0, 1, 2}.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *