GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI 1: MỆNH ĐỀ

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

 Bài 1 – trang 9 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?
a) 3 + 2 = 7                                   
b) 4 + x = 3
c) x + y > 1
 
d) 2 -√5  < 0  

Bài 2 – trang 9 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.
a) 1974 chia hết cho 3
b)√2  là một số hữu tỉ
c) π < 3,15
d) |–125| 
 0

Bài 3 – trang 9 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Cho các mệnh đề kéo theo
P: Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên).
Q: Các số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.
R: Một tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.
S: Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.
a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.
b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.
c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”.

 Bài 4 – trang 9 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”.
a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.
b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.
c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Bài 5 – trang 10 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Dùng kí hiệu 
,   để viết các mệnh đề sau:
a) Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó.
b) Có một số cộng với chính nó bằng 0.
c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0


Bài 6 – trang 10 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và tính đúng sai của nó:

     
         

Bài 7 – trang 10 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó:

a)     N : n chia hết cho n

b)    Q  : x2 = 2

c)        R: x < x + 1

d)       R : 3x = x2 + 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *