DẤU
CỦA GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC

Nội
dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết dấu của giá trị
lượng giác

           –       Các khái
niệm về giá trị lượng giác.

          –       Lý thuyết
chọn dấu giá trị lượng giác.

          –       Các ví dụ
minh họa lý thuyết.

II.   
Bài
tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số
bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.  
Bài
tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị
làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *