Bài 5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

       Người ta sắp xếp các mức năng lượng orbital nguyên tử theo sơ đồ bậc thang từ dưới lên trên khi số hiệu nguyên tử Z (số electron của nguyên tử) tăng các mức năng lượng orbital nguyên tử tăng dần theo trình tự sau:  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d….

       Ta có thể nhớ thứ tự phân bố năng lượng orbital nguyên tử theo qui tắc Kleckowski.

       theo nguyên lí Pauli, mỗi orbital chỉ có tối đa 2 electron nên số electron tối đa trên lớp chính thứ n là: 2n2, với n = 1, 2, 3 và 4.

Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này:

       Quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố.

       Học sinh vận dụng: Viết cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *