HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 7. VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI 2
CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Nội dung của bài học về khái niệm, đặc điểm, hằng số cân bằng hóa học.

Cân bằng hoá học là cân bằng động. Thật vậy, khi đã đạt trạng thái cân bằng hoá học, hai phản ứng thuận và nghịch không phải dừng lại mà vẫn tiếp tục xảy ra với hai vận tốc bằng nhau, nên cân bằng hoá học thuộc loại cân bằng động.

Phần bài tập áp dụng: nhằm củng cố kiến thức của bài Cân bằng phản ứng hóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *