CÁC TẬP HỢP SỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập hợp số tự nhiên.

  + Tập hợp số nguyên.

  + Tập hợp các số thực R.

  + Các tập con của R.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với hơn 10 bài tập bao gồm các bài tập về tập hợp số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Các Tập Hợp Số.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các tập hợp số, phương pháp giải các bài tập về tập hợp số. Đây là những dạng kiến thức cơ bản về tập hợp và là nội dung quan trọng trong ôn tập thi học kỳ.


Bài tập
1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Dạng 1:  Xác định tập hợp và biểu diễn trên trục số

Bài 1:( SGK – B1)

                                           

Bài 2:( SGK – B2)

                                      

Bài 3:( ĐC)  Cho A = ( -∞; 3) ; B = ( 1 ; 4 ); C = [ 2 ; 5 )

a. Tìm   

b. Tìm A  D, biết D = (- ; 4]

Bài 4:( ĐC) Tìm  biết

Bài 5:( SGK – B3)  Tìm

a. ( -2 ; 3) (1 ; 5 )                                        

Bài 6: Tìm  và  biết:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Tìm , AB, BA

Bài 1. A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 11 và 

Bài 2. A = (8;12), B = [10; 2013]

Bài 3.  

Bài 4. 

Bài 5. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *