CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

1. Bài giảng

– nguyên lý 1 nhiệt động lực học

Pháp biểu nguyên lý

Quy ước về dấu

Vận dụng: quá trình đẳng áp, quá trình đẳng tích, quá trình đẳng nhiệt

– nguyên lý 2 nhiệt động lực học

Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

Nguyên lý 2 nhiệt động lực học

Động cơ nhiệt

2. Bài tập

Với 3 bài tập trắc nghiệm về Các nguyên lý của nhiệt động lực học được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Các nguyên lý của nhiệt động lực học

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Các nguyên lý của nhiệt động lực học. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *