BÀI 7

BROM & BÀI TẬP

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Bài giảng gồm 2 phần:

  A. Brom và hợp chất của brom

Brom là nguyên tố phi kim duy nhất ở thể lỏng, có màu đỏ nâu, dễ bay hơi và hơi brom cũng rất độc.

Bài học cung cấp kiến thức về trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, tính chất hóa học của brom và hợp chất của brom như Hidrobromua –  axit bromhiđric (HBr), hợp chất chứa oxi của brom. Qua đó so sánh được tính chất hóa học của brom, hợp chất của brom với các Halogen khác.

B. Bài tập áp dụng

6 bài tập áp dụng với nhiều câu hỏi giúp các bạn củng cố kiến thức đã học trong bài.

Bài tập 1

Câu 1. Chất nào sau đây rơi vào da sẽ gây bỏng nặng?
A. Nước clo.                 B. Cồn iot.                    C. Brom.           D. Cả A, B và C.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Chất nào được dùng để tráng lên phim ảnh?
A. AgCl.            B. AgBr.           C. AgI.              D. AgF.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Có phản ứng sau:

2HX  +  H2SO4 (đặc)  →     X2  +  SO2  +  2H2O
Trong đó, HX là
A. HCl.  B. HF.               C. HBr. D. Cả A, B và C


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Đổ dung dịch chứa 1 gam HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ.                    B. Màu xanh.     C. Không đổi màu.           D. Không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Xác định tên của muối A.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *